Heroes Might and Magic V

Heroes Might and Magic V Homm V, Архангел, Фэнтези