Ох уж это средневековье

Ох уж это средневековье Выстрел, Средневековье, Попадание
Ох уж это средневековье Выстрел, Средневековье, Попадание
https://pikabu.ru/story/kovarnyiy_bestiariy_srednevekovya_62...