160

Содержание украинского учебника взорвало соцсети. «Полетели в космос до Крещения Руси»

Украинский журналист Андрей Манчук опубликовал выдержки из учебника по географии для восьмого класса. Комментаторы уже посмеялись над тем, чему учат школьников.


Из учебного пособия школьники узнают о том, что «невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру». Кроме того, авторы учебника заявляют, что «сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир». Они отмечают, что «тысячи лет» страна находилась «в одних и тех же пределах». «Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы», — убеждены авторы учебника по географии.


Выдержки из школьного пособия стали поводов для пользователей Сети поиронизировать над тем, чему учат современных детей. «Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос до Крещения Руси», «А про географию там есть?! И если такое в украинских учебниках, то представляю, что пишут в своих греки с китайцами!», «Надеюсь это не единственный учебник географии, по которому учатся в восьмом классе?», «С историей было еще хуже».

Учебник географии для восьмого класса вышел в 2016 году и официально рекомендован Министерством образования и науки Украины. Авторами издания стали Петр Масляк и Светлана Капирулина.

https://ura.news/news/1052344468

Дубликаты не найдены

+8
Циолковский-Наливайко?? А как же Эйнштейн-Загоруйко, Тесла-Пилипко, и, конечно, Да' Винчи-Порошенко?
раскрыть ветку 2
+2

Циолковский - наливайко. Сикорский-  закусайко. Да Винчи- завторойпобежайко

0

А как срывал, хитрец Циолковский   свою вторую фамилию!

+32

БЛЯЯ!!! Я думал вброс, а вот хрен там - РЕАЛЬНО там такое есть!

Из учебника географии для 8 класса. Авторы - Масляк и Капирулина. Учебник был издан в 2016 году и официально рекомендован Министерством образования и науки Украины.


«Фактично тисячі років Україна існувала в одних і тих самих межах. Люди тут займалися тим самим, чим займаються і сьогодні — вирощували пшеницю і жито, овочі і фрукти, розводили худобу. Займалися ремісництвом і мисливством, обмінювалися товарами з близькими і далекими народами. Античні дослідники відзначали атлетичну будову чоловіків, їхню хоробрість і войовничість, а також красу жінок. Хіба це не характеристика сучасного українського народу?»


«Неймовірно багата, розмаїта і гарна природа України породила феноменальні якості української нації, які вона рознесла по всьому світу».


«Сьогодні генетично українською, трипільською пшеницею, що її завезли українські переселенці до США, Росії, Канади, Казахстану, Аргентини, годується весь світ».


«Нездоланна тяга до зірок — це особливість українського характеру. Вона знайшла свій реальний прояв у технічній творчості з ракетобудування і освоєння космічного простору. Українці в цій царині зробили більше, ніж усі інші народи світу разом узяті. Теорію космічних польотів розробили і втілили в життя етнічні українці: О. Засядько, М. Кибальчич, К. Ціолковський-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Корольов, В. Глушко, В. Челомей, М. Яримович, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Лозинський, І. Сікорський. Наша нація дала світові Крила».


«Століттями українці створювали наймелодійніші у світі народні пісні. Жодна нація на нашій планеті не має понад 200 тисяч народних пісень. Українська народна мелодика була покладена в основу європейської музики, а українські народні мелодії стали народними від Польщі до Росії, від США до Японії. Крім хліба українці дали світові Пісню. Нація, яка дала світові Пісню, Хліб і Крила, здатна перетворити Україну на одну з провідних країн світу».


«Серед деяких німецьких істориків побутує думка, що українці є слов’янізованими германцями. Звідси ніби притаманні українцям працелюбність, акуратність тощо. Для її підтвердження наводилися факти, що в українській мові багато слів, близьких до німецької і англійської мов, яких немає в російській мові (наприклад, українське «цибуля» і німецьке «цвібель»). Ви, певно, знаєте, що українське «решта», «мабуть», «струмок», англійською «рест», «мейбі», «стрім» тощо».


«Американські вчені вважають українців найдавнішою нацією світу».


«Донедавна в європейських країнах панувала теорія і практика мультикультуралізму. Європейські політики вважали, що переселенці з інших держав, сприймаючи поступово культуру і традиції їхніх країн і народів, вивчаючи мову будуть ставати німцями, французами, італійцями тощо. Та цього не сталося. Представники національних меншин віддали перевагу відособленому існуванню, збереженню власних традицій, мови, релігії тощо. І сьогодні ми бачимо, що ця тенденція поширюється світом. Національні меншини оселяються у власних кварталах і районах, куди вони воліють не пускати чужинців. Таким чином, в європейських країнах формуються своєрідні міні-держави національних меншин. Вони нерідко стають не просто нейтральними для традиційних держав і їх громадян, але й ворожими».


«У наш час серед національних меншин ісламської віри поширюються радикальні ідеї, відбуваються жахливі терористичні акти. Подібні проблеми є не лише у Європі».


Перевёл яндекспереводчиком:

«Фактически тысячи лет Украина существовала в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня — выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и далекими народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?»


«Невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру».


«Сегодня генетически украинском, трипольской пшеницей, что ее завезли украинские переселенцы в США, России, Канады, Казахстана, Аргентины, кормится весь мир».


«Непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве с ракетостроения и освоения космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы: А. Засядько, Н. Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Королев, В. Глушко, В. Челомей, Н. Яримович, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Лозинский, И. Сикорский. Наша нация дала миру Крылья».


«Украинцы веками создавали самые мелодичные в мире песни. Ни одна нация на нашей планете не более 200 тысяч народных песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба украинцы дали миру Песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способная превратить Украину в одну из ведущих стран мира».


«Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются слов'янізованими германцами. Отсюда будто бы присущи украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное. Для ее подтверждения приводились факты, что в украинском языке много слов, близких к немецкого и английского языков, которых нет в русском языке (например, украинское «лук» и немецкое «цвибель»). Вы, наверное, знаете, что украинское «остальные», «видимо», «ручей», английском «рест», «мейбі», «стрим» и тому подобное».


«Американские ученые считают украинцев древнейшей нацией мира».


«До недавнего времени в европейских странах господствовала теория и практика мультикультурализма. Европейские политики считали, что переселенцы из других государств, постепенно воспринимая культуру и традиции своих стран и народов, изучая язык будут становиться немцами, французами, итальянцами и тому подобное. И этого не произошло. Представители национальных меньшинств отдали предпочтение обособленном существованию, сохранению собственных традиций, языка, религии и тому подобное. И сегодня мы видим, что эта тенденция распространяется по миру. Национальные меньшинства поселяются в собственных кварталах и районах, куда они предпочитают не пускать чужаков. Таким образом, в европейских странах формируются своеобразные мини-государства национальных меньшинств. Они нередко становятся не просто нейтральными для традиционных государств и их граждан, но и враждебными».


«В наше время среди национальных меньшинств исламской веры распространяются радикальные идеи, происходят ужасные террористические акты. Подобные проблемы есть не только в Европе».

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 26
+49
присущи украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное.
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 13
+15
А исключительно храбрые мужчины и красивые женщины?
раскрыть ветку 10
+5

Я уже писал, что лучшие проститутки - украинки.

Наверное потому что живут хуже, стараются.

А азиатки часто на вид красивые, а лежат как бревно.

раскрыть ветку 1
+19

Кибальчич... Я думаю он бы даже не понял, если бы ему сказали, что он оказывается украинец. Остальные конечно тоже... Но Кибальчич... Интересно они хоть понимают кто такой Кибальчич кроме характеристик "изобретатель" родился в Черниговской области?

раскрыть ветку 8
+12

Он бы точно охренел. Изобретатель и народоволец Кибальчич, кстати, изобрёл и изготовил ту самую бомбу, которую бросили в царя Александра II. За что и был повешен

раскрыть ветку 7
+6

Мне из-за тебя хром предложил "Перевести эту страницу?" :)

раскрыть ветку 1
+9

Со смешного на человеческий? :)

0

Циолковский-Наливайко - это кто?

+14

Вот так новость... Этот пиздец с заменой истории дебильные выдумки на Украине уже давно происходит.

Из учебника "История Украины" (8-й класс, Струкевич А. К.):

«Название Украина впервые употреблено в летописи под 1187 г. относительно Киевщины, Переяславщины и Черниговщины. Оно происходит от слова країна, которое имело значение родной край, родная сторона, земля. Впоследствии название Украина распространилось на всю нашу землю и дало наименование нашему народу, вытеснив из употребления прежнее - Русь».
Главная задача большинства учебников - доказать, что Украина - великое государство, только ему постоянно мешали развернуться во всю мощь. Хотя, как сказано в «Истории Украины». «Украина всегда была одной из составляющих европейской цивилизации». В качестве примера приводится размах достижений казачества: они и на турок нападали, и полякам задавали, и Москву осаждали. А если кто думает, что это были просто мужики с саблями на конях, то он просто невежда:
«Одним из преимуществ казацкого войска было безупречное владение саперным искусством. Kaзaки умели быстро и качественно строить прочные укрепления во время боя. Польские и европейские инженеры восхищались фортификационными сооружениями казаков»

Вот ещё:

«В архиве французского министерства иностранных дел найден проспект Петра I за 1703 год. В нем планировалось дождаться смерти Ивана Мазепы или же умертвить его, казацкое сословие ликвидировать, всех несогласных уничтожить или выселить из Украины, а освобожденные земли заселить россиянами и немцами. Сохранились источники, свидетельствующие о существовании планов пepeдaчи украинских земель князю Меншикову и английскому герцогу Мальборо»

Про Мазепу:

«Продвижение шведской армии в сторону Украины побуждало гетмана обратиться к Петру I за помощью о выделении 10 тыс. регулярных войск для отражения наступления. Ответ царя подтвердил его полное равнодушие к проблемам украинских союзников: «Не только 10 000, но и 10 человек не могу дать». Так он отблагодарил за жертвы, принесенные украинцами во время Северной войны. Отказ Петра I выполнять долг зaщитника Украины освобождал Мазепу от обязательств перед Московским государством. Перед лицом могущественного неприятеля, способного разгромить Украину, какое решение должен был принять гетман Мазепа? Он решил объединиться со шведами в войне против Московии».
Петр ответил «геноцидом и массовой резней». Но на этом не остановился:
«Петр I начал и ycпешно воплощал в жизнь политику колонизации Украины. Отрезанная от Европы, она становилась рынком сбыта для российскиx товаров и поставщиком сырья для ее промышленности. Подчинив Украину своим промышленникам и купцам, российское правительство стремилось оставлять золотые и серебряные деньги у населения России. В украинское денежное обращение официальный Петербург запускал как можно больше медных денег»

http://uchebniki-online.net/294-istoriya-ukrainy-8-klass-str...

Ну и немного из укроэпоса:

«Черное море появилось искусственно благодаря таланту и труду древних укров... В результате героического труда не одного поколения ваших предков и было вырыто огромное озеро».
«Арии (ории) - древнейшее название украинцев. Первые пахари мира. Приручили коня, изобрели колесо и плуг».
«Украинский язык - допотопный, язык Ноя, самый древний язык в мире».
«Есть основания считать, что Овидий писал стихи на древнем украинском языке».
«Славный полководец Спартак может быть причислен к ярчайшим представителям скифско-арийского этноса, который дал миру и современных украинцев».
«Украинцы - великий народ, заселявший когда-то почти всю Европу. Галлы - жители Галиции (галичане - западные украинцы), Галисии (в Испании), Галлии - во Франции и Северной Италии и гелы - шотландцы, а также ирландцы - это один и тот же народ. Часть галичан населяла и Фракию. Так что Спартак и Бандера - национальные герои нашей родины».
раскрыть ветку 3
+6

"козаки - то е найдревниша нация. Колись козаками були заселени вси земни простори, вид Жмеринки до Акапулько" =))

раскрыть ветку 1
+3

Просто дальше Акапулько козакiв не пустил картель Синалоа. А то бы всей Мексике пиздец. У них бы вместо эль марьячи кобзари бы спивалы.

+5

Это... Это прекрасно! Схоронил

Иллюстрация к комментарию
+8

Растят поколение для войны с Россией

раскрыть ветку 1
+1

Удачи, это на уровне туземных колониальных войск...

+33

Да, да, да, ну полнейшая перемога. Вот только...

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 8
+6

отличная памятка,утащу в "закрома Родины"

-4

да таким образом можно абсолютно любой народ обосрать

-48

На берёзовой бересте написано... Совсем без палева вброс, ага? Нужно ещё лапти сбоку нарисовать и когти от медвежьей лапы... Думаешь это кто-то схавает, я тебя умоляю, мы же не хохлы тебе )))

раскрыть ветку 4
+11

Ты только посмотри на почерк! Не у каждого медведя выйдет так ровно писать когтями после водки и под балалайкой)

+3

а что, на Окраине березы не растут? =)

раскрыть ветку 1
+1

Хохлуй с правильным ником порвался. Ух, теперь стецькам надо нового вынашивать

-8

это в каком учебнике такое написано?

ещё комментарии
+4

Украина, действительно, всегда была частью европейской цивилизации с тех пор, как то место, где находилась Украина, назвали Европой. Все, кто жил в Европе неизбежно являлись её частью. Кроме того, Украина всегда являлась частью каких-нибудь европейских стран. И только СССР подарил Украине зачатки государственности, некоторую самостоятельность, сделал равноправным участником союзного договора, поддерживал украинскую культуру.

В итоге подтвердилась старинная русская поговорка "Посади свинью за стол - она и ноги на стол".

+15

А почему бы и нет? Я вот вчера выпил, потом еще выпил, ну и еще чуть чуть, и! квантовый реактор разработал, правда с утра все схемы забыл.(

раскрыть ветку 3
+4

Закусывать,  записывать надо

раскрыть ветку 1
0

Я зашифровал. Закуска не помогает(

+1

Блин! Как ты мог! ?)

+4

А ЭТО ?

Иллюстрация к комментарию
+2
сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир

Тут уже снизу не постучат...

+3
В казахстанских учебниках тоже есть дичь, не такая правда, но тоже огонь. Походу во всех странах СНГ такое
раскрыть ветку 2
+1
В каких? Мне интересно
раскрыть ветку 1
0
История Казахстана. Учебники за 7 8 классы.
+3
Очередные истинные арийцы, уверенные в исключительности своей нации, но на этот раз как-то не очень, у Гитлера хотя бы армия была своя собственная и не в кредит
+1

К. Циолковский-Наливайко?)))

+1
Иллюстрация к комментарию
0

ебушки-воробушки о_О это финиш

0

Засядько - это ж министр угольной промышленности...

"...Засядько норму знает..."  (с)

0
Мухичев въебали и полетели........
0

Я живу в Мариуполе (Донбасс), нас заставляют разговаривать на украинском языке, а с 1 сентября 2018 года наши первоклашки будут обучаться по всем предметам только на украинском языке... в шоке все, поскольку русскоязычного населения в Мариуполе 99%. А еще фараоны тоже были украинцами, уж не знаю как, но такая информация меня подкосила...

+1

Вчера было

0

Нам конечно это смешно, но...

Давайте подумаем, а нахуя это сделано?!

А для того, чтобы зомбировать детей, чтобы вырастить поколение националистов, да именно их.

Как по-мне, очень хреновый звоночек.

0

Наверное где то выборы на носу


Совсем внезапно на Украине :)

-30

Заебали баянить!

Такую хуйню там пишут последнии лет 25,а вы только увидели, вы эстонцы что ли, хотя скорее лицемеры. Наверное где то выборы на носу вот и поднимают со дна все отходы жизнедеятельности.

раскрыть ветку 3
+3

так как я учился в школе при украине и тогда еще так национальную обитчивость не культивировали - могу сказать что такой дичи небыло, хотя про "древних людей населявших украину" да действительно читал  как в школе, так и уже во втором университете гдето году в 2013м

а еще мы изучали краткую историю США - про становление эталонной демократии, биль о правах, отцы-основатели и всякое такое правда очень кратко всего несколько пар - прикольно да?

раскрыть ветку 2
+1
Ну, на территории Украины правда много стоянок древних людей, чего к формулировке цепляться.
раскрыть ветку 1
ещё комментарии
Похожие посты
Похожие посты не найдены. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: